Rakan Setia

Thursday, August 6, 2009

Faktor Perlaksanaan Kurikulum


Antara faktor-faktor dalam perlaksanaan kurikulum prasekolah ialah:

ü Ciri-ciri kanak-kanak

ü Alam persekitaran

ü Prinsip pembelajaran

ü Aktiviti yang terancang

Ciri-ciri kanak-kanak

· Kanak-kanak pada peringkat umur ini berada dalam tahap perkembangan kognitif peringkat praoperasi.

· Kanak-kanak perlu menguasai penggunaan otot kasar, otot halus dan koordinasi pergerakan mata dan tangan.

· Kanak-kanak sentiasa didorong oleh semangat ingin tahu yang menyebabkan mereka sentiasa cerdas dan cenderung untuk berkomunikasi.

· Kanak-kanak perlukan perlindungan dan kasih sayang untuk memupuk perasaan yakin diri.

· Kanak-kanak adalah unit dan berbeza di antara satu sama lain.

Alam sekitar

· Alam persekitaran prasekolah yang kondusif merupakan faktor utama dan pendorong perkembangan kanak-kanak secara bersepadu dan seimbang.

· Peranan guru sebagai pembimbing, pengasuh dan pendorong ke arah perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani.

· Alam sekitar harus selesa dan selamat, riang serta penuh kasih sayang.

· Persekitaran di tadika seharusnya mencabar dan boleh mengayakan pengalaman mereka.

Prinsip pembelajaran

· Latar belakang murid yang yang berbeza.

· Perbezaan individu menentukan masa yang sesuai untuk belajar dan kadar kemampuan memperolehi ilmu pengetahuan.

· Semua deria murid digunakan dalam aktiviti pembelajaran.

· Pembelajaran melalui pengalaman yang menggunakan bahan maujud ditekankan.

· Belajar melalui bermain dalam suasana riang diutamakan.

· Pembelajaran hendaklah dijalankan secara bersepadu.

· Interaksi yang mesra antara murid dengan guru, pengasuh, rakan sebaya dan masyarakat sekitar digalakkan.

Aktiviti terancang

· Aktiviti prasekolah perlu dirancang dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan murid supaya setiap murid mendapat peluang yang sama dalam pengalaman pembelajarannya.

· Aktiviti dihubungkaitkan di antara satu komponen dengan komponen yang lain supaya murid mendapat pengalaman yang bersepadu dan menyeluruh

· Prinsip fleksibiliti dan mudah ubah ditekankan dalam semua aktiviti.

Pendidikan Awal Kanak-kanak


Pendidikan Awal kanak-kanak

Dalam melaksanakan programprasekolah, guru dan perlaksana tadika perlu mengetahui dan memahami perkembangan kanak-kanak supaya mereka boleh menggubah suai kurikulum mengikut kesesuaian peringkat umur, kemampuan, kebolehan dan minat murid. Kurikulum perlu dirancang dan distrukturkan mengikut titik permulaan pembelajaran kanak-kanak mengikut apa yang mereka tahu dan boleh buat. Bahan atau kandungan dan aktiviti pembelajaran yang sepadan dengan tahap dan keperluan kanak-kanak.Guru juga perlu merancang aktiviti yang bertujuan dan bermakna untuk memberi peluang kepada pengajaran dan pembelajaran di luar dan di dalam bilik darjah.


PENGENALAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.


Konsep pendidikan prasekolah

Merupakan satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaraan kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun dalam jangkamasa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke tahun satu di sekolah formal

Matlamat pendidikan prasekolah

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.


FORMAT DAN CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) NEGERI PERAK

FORMAT DAN CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) NEGERI PERAK
Klik pada gambar untuk muat turun

RPT Minggu Orientasi

RPT Minggu Orientasi
Klik gambar untuk muat turun

BAHAN KURSUS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

BAHAN KURSUS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH  KEBANGSAAN
Klik Gambar Untuk Muat Turun Bahan